İletişim

Medyum Esat Hoca

E-Mail : medyumesat@gmail.com
Telefon : +90 532 478 64 57